Da Søren Steen Smalbro, og dermed Venstre, overtog borgmesterkontoret for to år siden, fik Venstre en helt ny rolle i Hjørring Byråd: Vi blev et borgmesterparti. Samtidig fik alle fagudvalg ny sammensætning med nye formænd og næstformænd, og Venstre er repræsenteret i alle udvalg. Vi befinder os nu i en position, hvor vi ikke længere er et oppositionsparti, men i stedet har et stort ansvar, som vi aktivt og flittigt tager på os.

Det er vigtigt at fremhæve, at alle beslutninger og tiltag sker i tæt samarbejde med vores kolleger i de øvrige partier. Da vi ikke har et Venstre-flertal i hverken udvalgene eller byrådet, søger vi løbende kompromiser og godt samarbejde. Dette er selvfølgelig altid med henblik på at fremme den politik, som Venstre i Hjørring Kommune præsenterede ved valget i 2021. Vi vil i denne forbindelse gerne udtrykke vores oprigtige taknemmelighed over for de partier, der arbejder hånd i hånd med os i byrådet og i de enkelte udvalg.

Økonomiudvalget

Ansvarlig økonomi

Byrådet i Hjørring har for andet år i træk vedtaget et ansvarligt budgetforlig med bred politisk opbakning. Dette har krævet betydelige besparelser og økonomisk prioritering. I efteråret 2022 var opgaven at finde store besparelser, en stor udfordring, hvor besparelserne stadig udmøntes. Det gør ondt. Den seneste budgetforhandling, i efteråret 2023, var derimod enklere, med en politisk ajourføring og videreførelse af sidste års forhandlinger. Dette år oplevede vi endnu bredere politisk opbakning, og det er vi i Venstre stolte af.

Investeringer og forebyggelsesstrategi

Investeringer i almene velfærdsforbedringer og en tværgående forebyggelsesstrategi har været i fokus, herunder støtte til borgere med handicap. Ældreområdet og folkeskoleområdet har fået tilført flere midler, blandt andet med et større beløb til folkeskoleområdet. Hirtshals Skolecenter udpeges som et fyrtårn for praksisnær undervisning, hvilket harmonerer med regeringens nye folkeskolereform.

Venstre har også opnået et gennembrud med tilskud til hjemmepasning, implementeret uden økonomisk belastning for kommunen. Derudover er der fundet midler til at støtte lokale, kulturelle og sociale initiativer, selv med en stram forhandlingsreserve.

Anlægsinvesteringerne har været beskedne, men der er sikret midler til fortsat arbejde med en cykelstiplan og kritisk infrastruktur. Alt i alt viser seneste budget en stærk forpligtelse til fællesskabet og en tro på borgernes evne til selvstændighed, understøttet af fornuftig økonomisk styring.

Teknik- og Miljøudvalget

Trafiksikkerhed

Vi i Venstre fokuserer meget på trafiksikkerhed, ikke mindst for skolebørnene, hvor der nu er afsat en pulje til cykelstier for at forbedre sikkerheden yderligere. Vi havde ønsket en endnu større pulje, men under budgetforhandlingerne blev puljen en smule mindre end ønsket. Til gengæld bliver der nu etableret en rundkørsel ved Vellingshøjvej/Ringvejen, som i dag er et uheldskryds. Tørholmsvej bliver forlænget ud til Ringvejen for at aflaste bymidten, og der er afsat en pulje til ny asfalt. Der ses allerede ny asfalt flere steder i vores kommune, og nu kommer der endnu mere.

Flere boliger

I Venstres byrådsgruppe har vi taget medansvar for nye boligområder i Hjørring og blandet boligbyggeri i Hjørring midtby.

Grøn omstilling

Vi støtter op om grøn energi, når det er hensigtsmæssigt, og især når den udnyttes i nærområdet. For eksempel har vi givet grønt lys til en solcellepark, som leverer grøn strøm til Skallerup Seaside Resort. Vi støtter biogasprojekter som et led i klimaindsatsen. Vi godkender ansøgninger om biogasanlæg, der forvandler organisk affald til bæredygtig energi, hvilket reducerer CO2-udledningen. Samtidig stiller vi strenge krav til biogascentrenes udslip for at sikre miljøvenlig drift og understøtte vores mål om en grønnere og mere ansvarlig kommune.

Sommerhusplanen

Venstre har også sat et tydeligt aftryk på sommerhusplanen. Vi er meget optaget af, at store sommerhuse placeres i områder, der kan håndtere den øgede trafik og støj.

Matchningsmidler

Matchningsmidlerne har til formål at styrke og fremme den lokale udvikling i lokalområderne. Venstre støtter aktivt op om de lokale ildsjæle i de mindre lokalområder ved hjælp af matchningsmidlerne fra kommunen til at styrke det lokale sammenhold.

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget

Forebyggelsesstrategi

Vi er særligt glade for den netop vedtagne forebyggelsesstrategi på det specialiserede socialområde. Denne indeholder:

 • En satsning på botilbud og bostøtte til egne borgere inden for Hjørring Kommune.
 • En indsats på forsørgelsesområdet med henblik på at hjælpe unge på passiv forsørgelse til et bedre liv.
 • Et nyt syn på særligt udfordrede børn og unge i et livsperspektiv, så vi hjælper dem til at blive så selvhjulpne og livsduelige som muligt gennem deres opvækst.

Friplejehjem

Et friplejehjem i Tornby er også en af de sager, Venstre gik til valg på, og har banet vejen for, efter det tidligere byråd valgte at nedlægge Havbakken i Tornby. I Venstre er vi meget optaget af, at vores ældre borgere kan få en tryg alderdom med et bredt udvalg af plejecentre.

SoldalHus i Sindal

Strukturmæssigt er der sat gang i byggeriet af et plejecenter i Sindal, SoldalHus, i gang og forventer at tage det i brug medio 2024. Derefter planlægger vi at oprette et nyt aktivitets- og samværstilbud til borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer i bygningerne, som tidligere husede plejecenteret Smedegården i Bindslev. Efterfølgende vil vi udvide vores tilbud om beskyttet beskæftigelse i Hjørring.

Velfærdssikring

Konkrete eksempler involverer:

 • Oprettelse af en "Kvikskranke" for hjælpemidler, så man hurtigt kan få adgang til de hjælpemidler, man har brug for.
 • Prioritering af indsatser, der skal tilknytte og tiltrække velfærdspersonale, hvilket vi har afsat midler til i det seneste budget.
 • Iværksættelse af en tilbygning til den kommunale tandpleje, så vi har bygningskapacitet til at give gratis tandpleje for unge op til 21 år.
 • Udarbejdelse af nye Sundheds-, Handicap- og Værdighedspolitiker.
 • Vi deltager i en række processer, som fører frem til informerede beslutninger for hele vores område. Vi holder kontakt til bestyrelsen i Frivilligcenter Hjørring, som er en paraplyorganisation for alle vores frivillige sociale organisationer. Vi mødes desuden med brugerne fra disse organisationer.

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget

Hjemmepasning

Hjemmepasning gik Venstre til valg på i 2021, fordi det giver familierne valgfrihed. Vi mener, at den enkelte familie bedst kan afgøre, hvad der fungerer for dem. Derfor er vi stolte over nu at kunne give tilskud til hjemmepasning.

Skole

I Venstre lægger vi stor vægt på inklusion i den danske folkeskole. Derfor er vi stolte af at have tilført ekstra midler til dette område. Det er afgørende for os at gribe tidligt og effektivt ind i folkeskolen for at sikre, at alle elever føler sig inkluderet i klassefællesskabet. Vi ønsker, at alle børn får chancen for at realisere deres fulde potentiale.

For os er kernen i vores uddannelsessystem, at alle børn skal kunne udfolde deres evner i størst muligt omfang. Derfor skal Hirtshals Skolecenter være et fyrtårn for mere praksisnær undervisning i et forsøg på at få mere fokus på praksisfaglighed, som er relevant for erhvervslivet.

Ungegarantien

Unge mennesker skal have de bedste betingelser for at uddanne sig og finde beskæftigelse. Dette er essensen i Ungegarantien, som bygger på et omfattende samarbejde mellem lokale virksomheder, skoler, uddannelsesinstitutioner og kommunens forvaltninger.

Udvikling af Ungegarantien sker ved, at der er etableret et 5-sporet forskningsarbejde mellem Hjørring Kommune, Aalborg Universitet og Center for Klinisk Forskning ved Regionshospital Nordjylland. Forskningen vil bidrage med opmærksomhed på en mulig sammenhæng mellem sundhed og parathed til at indgå på arbejdsmarkedet. Denne viden vil være specifikt anvendelig i Hjørring Kommune, men vil også give yderst brugbar viden i sundhedsvæsenet og eventuelt danne grundlag for et tættere samarbejde mellem sektorerne.

Selvom alle partier bakker op om Ungegarantien, mener vi i Venstre, at der kan gøres mere. På vores studietur til Edinburgh så vi, hvordan Skotland tager hånd om nuværende og tidligere anbragte børn og unge gennem programmet, The Promise. Projektet tager direkte udgangspunkt i anbragte børn og en sikring af deres muligheder for erhvervsrettet uddannelse og jobmuligheder.

Haltilskudsmodellen skal revideres

Tilskudsmodellen til selvejende haller har eksisteret i en del år, og der har i de senere år været henvendelser fra de selvejende haller med ønske om en revision af modellen. Samtidig er der i løbet af 2023 kommet ansøgninger ind fra de selvejende haller, der betyder, at den nuværende model og den økonomiske ramme til tilskud til selvejende haller er udfordret. Der skal derfor gennemføres en analyse af kapacitet og økonomi på halområdet samlet set, så afrapporteringen kan indgå i oplægget til budgettet for årene 2025-28.

Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget

Beskæftigelsesplan

Der er etableret en ny beskæftigelsesplan, som er et håndslag på, at der ikke lades nogen tilbage, selv med den ekstremt lave ledighed. Der skal arbejdes fokuseret på opkvalificering, så arbejdsstyrken tilpasses det uddannelsesbehov, der er for beskæftigelse. I arbejdet med ungegarantien skal unge mennesker gribes så tidligt som muligt, så færre havner i unødig ledighed, men får retning på sit arbejdsliv. Der er i beskæftigelsesplanen også fokus på indvandrerledighed – og her især på indvandrerkvinder, så disse i højere grad tilknyttes arbejdsmarkedet.

Der skal arbejdes yderligere med:

 • At folk, der er helt eller delvist job-parate får mulighed for et job.
 • At folk på sygedagpenge hjælpes tidligt og hjælpes tilbage til arbejdsmarkedet.
 • At indsatsen fastholdes for folk med handicap, så den høje andel af handicappede på arbejdsmarkedet understøttes.

Iværksætterstrategi

Beskæftigelsesplanen indeholder desuden en lovning på, at vi etablerer en sammentænkt erhvervsindsats i en ny strategi for bosætning, iværksætteri og erhverv. Udvalget har derfor fået gennemført en iværksætterstrategi for Hjørring Kommune. Strategien er lavet i tæt samarbejde med en arbejdsgruppe bestående af lokale iværksættere. Her sikres den fremtidige udvikling af erhvervet i Hjørring og dermed fremtidige arbejdspladser.